Too Much Info
page 1/35

Sunday, September 7, 2014
V

funny, but almost a real feeling ..

Tagged funny | seat | joke | ART | video | Leuven |

Sunday, September 7, 2014
 | reblogged
P

thisistheverge:

NASA is building the largest rocket of all time for a 2018 launch
The plainly-named Space Launch System is designed to take astronauts further into space than ever before

Tagged NASA | sf | image |

Friday, August 8, 2014
 |  reblogged
PS

Saturday, June 21, 2014
 |  reblogged
PS

fucktonofanatomyreferencesreborn:

A superb fuck-ton of human facial expressions and emotions.

[From various sources.]

Sunday, May 25, 2014
 | reblogged
P
Tagged photo | image | water | hole | ART |

Thursday, February 6, 2014
T

Passage uit het boek “Inwijding”, door Elisabeth Haich

Uit het boek “Inwijding” door Elisabeth Haich, pagina 252 - 255:

'Begrijp je nu waarom de ingewijden hun kennis zo strikt geheimhouden en geen oningewijden toelaten?'

'Ik begrijp het, vader. En het is me nu ook heel duidelijk hoe vader de halfdode knaap tot leven terugbracht. In zijn toestand van verheven concentratie heeft vader zijn uitstralingen nog versterkt in het kind gebracht. Het werkte wonderbaarlijk. Het kind werd met levenskracht geladen en zijn uitputting verdween terstond. Maar, vader van mijn ziel, wat zal er gebeuren, als de mensenzonen van het tussenras de regering overnemen? Zou u dan ook de toverstaf vernietigen, zoals vader zei, dat de ingewijden al hun apparatuur zouden vernietigen? Wat jammer, dat de mensen de zegen van deze krachten niet kunnen genieten.'

'Mijn kind', zei Ptahhotep, 'ieder mens leeft in nauwkeurig aangepaste omstandigheden! Als we het geheim van de staf aan de mensenzonen zouden verraden, zouden ze hem meteen gebruiken om elkaar - en ook zichzelf - schade te berokkenen. De mensenzonen zijn nog niet rijp voor deze kennis en het zal nog lang duren eer zij er rijp voor zijn. De staf die wij nu gebruiken zal de laatste ingewijde, die deze geheimen nog zal kennen, met de Arke des Verbonds uit Egypte redden. Hij zal onmogelijk piramiden kunnen bouwen, maar hij zal een klein, zo goed mogelijk isolerend omhulsel voor de Arke des Verbonds maken. Hij zal de Arke des Verbonds ook in veel geringer mate laden en hij zal ze met behulp van houten staven tijdens langdurige omzwervingen laten dragen. Als deze laatste ingewijde zijn dood voelt naderen, zal hij zijn staf vernietigen. De Arke des Verbonds zal nog een tijdlang de voor het laatst opgeladen kracht uitstralen; oningewijden zullen haar nog lang door verschillende landen met zich meedragen, todat ze langzamerhand merken, dat er geen kracht meer van uitgaat. Dan worden ook de laatste restanten van de Arke des Verbonds vernietigd. De mensheid zal later alleen nog maar door overleveringen iets vernemen over de “toverstaf” en de “Arke des Verbonds”. Men zal dit alles echter als sprookjes beschouwen en doorgeven. Maar toch zal men zich herinneren, dat er eens een “Arke des Verbonds” was, waarbinnen de kracht van de levende God woonde, en ook nog een “toverstaf”, of zoals wij die noemen, de “levensstaf”, waarmee de ingewijden, de “tovenaars” of “magiërs”, wonderen volbrachten. En uit de overlevering zal men gehoord hebben of vermoeden, dat de “staf” de macht over alle natuurkrachten betekende. Wanneer de mensen later de grootste macht in een symbool willen uitdrukken, zullen ze een staf - een scepter - als teken van macht in de hand houden. Die staf - die scepter - zal echter slechts als symbool, als nietszeggend teken van macht gelden. De werkelijke kracht en macht van de staf zal niet langer bekend zijn. Pas over duizenden jaren zal een nakomeling uit de stam van de Zonen Gods geboren worden en hij zal deze waarheden voor de mensen van zijn tijd ontdekken en weer een echte “toverstaf” construeren. Tot dat moment zal er echter duizenden jaren lang een zonderling soort mensen bestaan, die zich, om anderen te amuseren of te bedriegen, voor tovenaar of magiër uitgeven en ze zullen doen alsof ze hun kunsten, met behulp van hun toverstaf verrichten. Ze zullen dus naäpen wat eens werkelijk bestond. Ze zullen een toverstaf in hun hand houden en bewegingen maken, alsof ze toverkrachten uit deze staf naar buiten brengen. Ze zullen toverformules gebruiken en daarbij onze magische formules nabootsen. Maar de ware, de geweldige kracht van het woord zullen de mensen eerst dan leren kennen, als over duizenden jaren gevallen leden van de goddelijke stam opnieuw geboren worden, die nu hier leven, en zich de waarheden, die dan oeroude overlevering zullen zijn, in hun onbewuste herinneren.
Ze zullen bewijzen, dat hun herinneringen juist zijn. Eens komt de tijd, dat de mensenzonen alles, zelfs de verhevenste kennis ontdekken en bezitten. Voor de onwetende massa blijft het weten zelfs dan nog een onbegrijpelijk geheim en in oningewijde handen brengen de wederom ontdekte waarheden een vloek. Maar dit is nu eenmaal de weg der mensen, door veel leed en pijn en smart, die ze zichzelf aandoen. Langzaam aan zullen ze leren, dat ze met goddelijke krachten niet kunnen spelen, maar dat ze die zeer ernstig en waardig en met diepe eerbied moeten gebruiken. Want God geeft de mensheid alles, zelfs Zichzelf, tot zegen; maar in hun onwetendheid maken de mensen uit alles een vloek.’

'Vader van mijn ziel', vraag ik, 'u zei, dat de piramiden uit zware rotsblokken gebouwd werden, om de apparatuur, waardoor de doordringende vibraties werden uitgestraald, te isoleren. Maar hoe kon u de uitstralingen dan toch naar buiten leiden?'

'In de dikke wanden der piramiden zijn schachten, kanalen, ingebouwd, waardoorheen wij de krachten van de Arke des Verbonds en de aanvullende apparaten, die andere krachten uitstralen, naar buiten leiden. Door middel van deze kanalen beheersen we ook het weer. De positieve en negatieve krachten, die door de in uiteenlopende richtingen gebouwde kanalen stromen, roepen wolkenvorming en de gewenste regen op. De compensatie voor de inspanningen zijn de bliksemstralen, waarbij tevens geluidsverschijnselen optreden. Daarom weerklinken er donderslagen uit de piramide. De andere piramiden zijn gebouwd voor allerlei andere apparatuur.'

'Wat gebeurt er met de piramiden, als de mensenzonen de heerschappij ook in dit land overnemen en als de Arke des Verbonds te zamen met alle andere instrumenten vernietigd is? Zullen ze leegstaan? En wat wordt er van de hogepriester en de overige priesters en ingewijden?' vroeg ik.

'De piramiden blijven niet leegstaan, met uitzondering van de allergrootste, waarin nu de Arke des Verbonds staat en de inwijding gegeven wordt. Als alle goddelijke scheppende energie uitstralende instrumenten eruit verwijderd zijn, zullen de laatste nog ingewijde pharao's zich in één van deze piramiden laten begraven. Hun door de goddelijk-scheppende kracht doordrenkte lichamen zullen - aangezien deze kracht niet verbruikt wordt - de allerverhevenste kracht uitstralen, precies als de Arke des Verbonds; ze zullen in dit land als geweldige, geheime krachtbronnen uit het verborgene werken en dit deel van de aarde tegen slechte invloeden beschermen. De uitstraling van geheiligde en goed gepreserveerde lichamen zal dit land helpen zich nog duizenden jaren lang van de macht te verzekeren. Maar het merendeel van deze graven zal mettertijd door onwetende mensen vernietigd worden.'

'En wat wordt er van de grootste piramide, vader?' Ptahhotep kijkt een poos voor zich uit, alsof hij in de verte iets zag, dan werpt hij zijn goddelijke blik op mij en zegt: 'Als de tijd is gekomen, dat alle geheime instrumenten vernietigd moeten worden en de ingewijden, die dan nog dienst doen in de tempel, hun staf in de hand nemen en wegtrekken, zullen de hogepriester en zijn plaatsvervanger de rotspoorten van de grote piramide van binnen afsluiten, opdat geen mensenzoon de ingang zal vinden. En zodra ze hun laatste plichten vervuld hebben, zullen ze beiden hun eigen lichaam dematerialiseren zoals de offergaven op het altaar in de hof van de tempel gedematerialiseerd worden, wat je talloos vele keren gezien hebt. Alleen een bliksemstraal, dan een kleine witte wolk, die spoedig wegtrekt; er blijft zelfs geen as over. Aldus zal de grote piramide duizenden jaren lang voor de mensen afgesloten blijven. Maar de inwijdingen houden daarom toch niet op; de zielen, die er rijp voor zijn zullen hier verder ingewijd worden, zij het dan niet langer lichamelijk, maar op een hoger niveau, het niveau van de ziel. Deze mensen zullen dan hun inwijding als droom, als visioen, beleven.'

Ptahhotep zwijgt en we kijken elkaar nog lang in de ogen. Ik begrijp veel wat hij niet onder woorden wil brengen … Ik had echter nog een vraag: ‘Vader van mijn ziel, is er een reden voor, dat alle piramiden in dezelfde vorm gebouwd zijn? Waarom hebben ze deze vorm en zijn ze bijvoorbeeld niet kubusvormig net als andere gebouwen?’

Ptahhotep glimlacht: ‘Niet in kubusvorm? Maar de piramiden zijn juist wel in kubusvorm gebouwd! Maar dat leg ik je de volgende keer wel uit. Voor vandaag is het genoeg.’

Ik zie, dat Ptahhotep klaar is met zijn onderricht, maar ik ga nog niet heen. Ik wou zo graag, dat hij me liet zien hoe ik met de staf en de Arke des Verbonds te werk moet gaan. Hij kijkt me vriendelijk aan en zegt: ‘De tijd komt nog wel, dat je leert hoe de Arke des Verbonds en de levensstaf in elkaar zitten: nadat je de inwijding hebt gekregen. Maar ermee werken kan alleen maar diegene, die door eigen inspanning de zevende graad na de inwijding heeft bereikt. Deze geheimen mogen niet in gevaarlijke handen komen. Heb geduld. Tijd bestaat alleen in het denkvermogen. En toch moet alles eerst tot rijpheid zijn gekomen.’ Hij zegent me en ik ga.

Thursday, February 6, 2014
T

Internet zorgen

Deze tekst uit 2002 (!) vond ik laatst in mijn archief. Intussen is er veel veranderd. Daarom is het wel leuk om dit weer eens te lezen ..

Henk.van.de.Kamer@pc-active.nl

Het dagelijkse portie spam in mijn mailbox groeit harder dan ik kan verwijderen. Nog even en ik verdrink in de spam. Tijd voor rigoureuze maatregelen, waarbij uiteraard de goeden weer eens moeten lijden onder de kwaden. Verder zet ik vraagtekens bij hoe tegenwoordig webpagina’s gemaakt worden.

Spam
Het stukje over het opsporen van open relays [1] heeft de nodige reacties opgeleverd. Ik denk dat zeker tien mensen nu actief bezig zijn met het schrijven van een e-mail aan de beheerders van zulke Machines. Regelmatig met succes, maar ik hoor ook dat er beheerders zijn die het prima vinden dat hun machine wordt misbruikt. Ongelooflijk, maar blijkbaar zijn zij van mening dat het sluiten van een open relay meer geld kost dan het versturen van andermans spam.

Ontwikkeling
Een andere ontwikkeling is het ontstaan van Nederlandse spammers. Onder niets verhullende namen als de Mailfabriek [2] en E-profile [3] versturen zij uit naam van hun klanten allerlei spam. Een aantal van deze klanten heb ik al boos verteld dat ik geen zaken doe met bedrijven die zich van dit soort praktijken bedienen. Ik hoop dat alle PC-Active lezers eveneens zo’n e-mail sturen, mogelijk dat we het dan in de kiem kunnen smoren. De genoemde spammers heb ik gesommeerd om mijn e-mailadres uit hun bestanden te verwijderen. Verder heb ik ze medegedeeld dat alle kosten om hun e-mail uit ons systeem te halen in de toekomst op hen verhaald zullen worden.

Ook ben ik boos op iedereen die zonder nadenken mailtjes over gratis mobiele telefoons, doodzieke kinderen en waarschuwingen over virussen aan mij doorsturen. Want ik heb u al eens uitgelegd dat vooral Outlook de onhebbelijke gewoonte heeft om iedereen die u beantwoordt op te nemen in het adresboek. Vooral tijdens vakanties hebben sommige mensen er behoefte aan om iedereen van dit heugelijke feit op de hoogte te brengen. Op die manier worden de adreslijsten snel aangevuld, onder andere met de nodige spammers. Als daarna gedachteloos zo’n eerder genoemd mailtje naar iedereen in het adresboek gestuurd wordt, ontvangen de spammers een mooie lading verse adressen. Technisch is het vrij gemakkelijk om die vervolgens uit alle binnenkomende mail te verzamelen. Het is al vaker gezegd dat u nooit rechtstreeks moet antwoorden op spam, maar hopelijk heeft u er nu een reden bij om voorzichtig om te gaan met het automatisch beantwoorden van mail en het doorsturen aan hele lijsten met mensen.

Oplossing
Al met al is dankzij deze nieuwe ontwikkelingen de hoeveelheid dagelijkse spam na het laatste artikel gegroeid tot zo’n twintig per dag. Een verdubbeling in amper drie maanden tijd. Daarbij heb ik veel moeite gedaan om de ergste mailbox - 99 procent van de binnenkomende mail was spam - met succes kwijt te raken. Als ik echter uitga van een verdubbeling in drie maanden ontvang ik aan het eind van dit jaar al zo’n tachtig spammailtjes per dag en is een jaar later de gewone mail niet meer terug te vinden. U begrijpt dat ik de laatste maanden dus hard aan het nadenken ben over een oplossing. En die heb ik waarschijnlijk gevonden.

Voor elk routeringsprobleem - of het nu om een firewall of zoals nu over mail gaat - zijn er twee radicaal van elkaar verschillende oplossingen. De eerste is ‘ontvang alles behalve’ en het alternatief is dan natuurlijk ‘ontvang niets behalve’. Normaal gesproken willen wij alles ontvangen op een paar uitzonderingen na. In mijn oplossing ga ik dat omdraaien, ik wil niets meer ontvangen, behalve e-mail die gestuurd is door goedgekeurde afzenders. Nu hoor ik u al denken: dat betekent dat wij Henk nooit meer een e-mail kunnen sturen. Uiteraard is dat niet de bedoeling, daarom gaat mijn systeem alle (nog) niet geaccepteerde mail beantwoorden met een mailtje waarin ik mijn spamprobleem uitleg. In dit mailtje neem ik vervolgens een unieke code op, die u kunt sturen aan mijn systeem. Tenminste als u wilt dat ik het oorspronkelijk gestuurde mailtje en alle toekomstige mail van u moet lezen. Lastig, dat geef ik meteen toe. Maar het zorgt er wel voor dat ik over een jaar de dagelijkse dertig mailberichten niet hoef te gaan zoeken in ruim driehonderd spam- en andere onzinnige berichten.

HTML
In de vorige aflevering beschreef ik tussen de regels de start van een nieuw project [4]. Alhoewel nieuw? Het hele idee is reeds besproken in januari 2001 en dat betekent weer dat het ergens midden november 2000 is opgeschreven. Verder herinner ik mij dat ik het plan van het opzetten van een thuis-netwerk bedacht heb tijdens de verhuis-plannen. Met erg lange aanloop, maar bet gezegde “een goed begin is het halve werk” blijft één van mijn favorieten.

Hoewel ik de precieze datum achter het idee dus niet weet, herinner ik me nog prima de dag waarop ik besloot om alles te gaan documenteren. Ik ontving namelijk een mailtje van Koos van den Hout, net als ik een medewerker van de PC gebruikersgroep. Hij was begonnen met het beschrijven van zijn nieuwe server en liet ons meegenieten [5]. Omdat ik nogal breed van stof ben, kan ik het niet af in één pagina en moest het dus een website worden. Zo gezegd, zo bijna vijftien maanden later gedaan.

Beperkingen
Nu vind ik het maken en onderhouden van webpagina’s al lastig genoeg zonder de complexe, grafische opmaak die veel sites gebruiken. Hieruit mag duidelijk worden dat u op mijn website-, geen fratsen zoals Flash zult aantreffen. Ik vind het prima als websites dit soort ellende willen gebruiken, zolang de belangrijke informatie ook op een alternatieve manier is te benaderen, Een typerend voorbeeld van hoe het niet moet is de website van Canal+ waar zij schotelbezitters proberen over te halen op een nieuwe decoder [6] over te stappen. Deze boodschap zenden ze overigens schaamteloos dwars door een televisie-uitzending uit. Als deze wordt opgenomen, kunt u de rest van uw favoriete programma dus vergeten. Het lijkt mij logisch dat satellietontvangers voornamelijk worden gebruikt op locaties waar adsl en kabel nog niet zijn doorgedrongen. Voor internet zullen de ontvangers van de genoemde boodschap zeer waarschijnlijk zijn aangewezen op een eenvoudig modem. Hoe een websitebouwer het dan in zijn of haar botte hoofd haalt om de hele actie uit te leggen in een loeizware Flash-animatie blijft voor mij een mysterie. Ik heb dan ook een pissige e-mail gestuurd aan Canal+, maar gezien hun reactie vrees ik dat zij hun leven niet gaan beteren. Jammer, maar dat is dan een klant minder.

Nog erger vind ik sites die voor nutteloze franje Javascript verplicht stellen, om je vervolgens te bombarderen met het feit dat zij geen programmeur zijn. Een tweede beperking die ik mijzelf daarom opleg, is het niet gebruiken van Javascript. Daarvoor heb ik drie redenen. De eerste is het feit dat ik vreemde code niet vertrouw, vandaar dat ik ook nauwelijks programma’s installeer zonder een zeer uitgebreide testfase. De meeste Javascript-interpreters in browsers bevatten de nodige bugs, waardoor dubieuze websites mogelijkheden krijgen die ik niet wens. De tweede reden is gewoon praktisch, meestal kan de door mij gekozen browser niet overweg met de voor Internet Explorer geoptimaliseerde code. Zoals gezegd, rammelt zo’n website dan van de foutmeldingen en is daarmee vaak onbruikbaar geworden. De laatste reden heeft hier meteen mee te maken. Want Javascript wordt meestal ingezet voor de verfraaiing en is daarmee in mijn ogen meteen nutteloos. Ik ga mijn machine niet wagen aan vreemde code puur omdat de website er dan volgens de makers mooier uitziet. Zeker niet als zij ook nog eens lak hebben aan alternatieve browsers! Persoonlijk zie ik geen toekomst voor Javascript. Bijna alles is ook op te lossen door de code op de server uit te voeren. Laat zo’n website-eigenaar zelf het risico lopen van zijn of haar eigen code. Meestal staat hij mij Javascript dan ook uit -alhoewel dat in sommige browsers niet eens ingesteld kan worden- en wil ik het soms aanzetten als ik zie dat het voor invoercontrole nodig is.

Wie denkt dat ik daarmee alle beperkingen wel gehad heb, heeft het mis. Want de huidige webvormgevers zijn vaak overgestapt vanuit de papieren hoek. Voor bladen of boeken is het heel normaal om alles tot op de laatste duizendste millimeter te positioneren. Die controle moet volgens hen dus ook op een webpublicatie worden toegepast, maar helaas is html daar nooit voor gemaakt. Netscape heeft op dit punt zijn toenmalige marktpositie misbruikt door het introduceren van frames, waardoor meerdere html-pagina’s tot één geheel worden samengevoegd. Leuk bedacht, maar het haalt het hele idee achter het web onderuit. Want hoe moet ik nu een link naar zo’n samengestelde pagina maken? Stelt u zich eens een website voor die zeer veel producten aanbiedt. Steeds vaker worden deze opgebouwd uit een aantal navigatieframes en een productframe. Als ik u nu op de hoogte wil brengen van een geweldige aanbieding, wil ik u natuurlijk direct naar het desbetreffende product verwijzen. Met wat moeite is dat voor de meeste sites te doen, gewoon de eigenschappen van het frame opvragen. Maar daarmee ontstaat vaak een probleem als u op de aanbieding wilt ingaan. Geen navigatie, dus even de bestelknop indrukken is er niet bij. Sommige sites lossen dit op door het zogenaamde deeplinking niet toe te staan. Mijn moeizaam verzamelde informatie, wordt door hen botweg vertaald als ‘open de homepage’, waarna u op zoek mag gaan. Niet voor niets zijn er dan ook tal van mensen, waaronder ik, tegen het gebruik van frames [7].

Als alternatief voor de frames worden vaak tabellen misbruikt. Ik moet bekennen dat ook ik op de website met mijn naam een simpele label gebruikte, totdat iemand mij wees op het feit dat tabellen daar niet voor bedoeld zijn. En na een flinke discussie moest ik hem gelijk geven: een tabel is bedoeld voor het netjes positioneren van bij elkaar horende data, niet voor het positioneren van opmaak. Maar hoor ik u nu al zeggen, hoe moeten we dan elementen op een pagina positioneren? Gelukkig is er een zeer goed alternatief, al kunnen de oudere browsers hier niet mee overweg. Maar die kunnen vaak ook niet overweg met frames of de zeer complexe, geneste tabellen die sommige vormgevers weten te bedenken. Deze oudjes maken van zulke pagina’s vaak een lettersoep, terwijl met de div-tag het geheel er weliswaar niet uitziet zoals bedoeld, echter wel tot een prettig leesbaar alternatief leidt. Binnenkort ga ik de positioneringstabel uit http://www.vandekamer.com slopen. Waarschijnlijk pas na het verschijnen van dit nummer, dus als u vlug bent kunt u nog zien hoe het niet moet :).

Standaarden
Een goede informatieve website is in mijn ogen een tekstpagina met eenvoudige, doch consequente opmaak om de verschillende onderdelen van elkaar te scheiden. Foto’s en ander grafisch materiaal moeten daarbij voor het vertelde verhaal nodig zijn. Nu lijkt het bouwen van een website zonder ActiveX-controls, Javascript, positioneren via tabellen of frames en een grafisch ontwerp erg gemakkelijk. Maar zoals ook in andere disciplines blijkt, is eenvoud alleen met veel pijn en moeite te bereiken. Wellicht dat daarom veel sites zich vergrijpen aan de overdaad van moderne technieken?

Omdat het project gedeeltelijk over Linux gaat, kan ik allerlei alternatieve browsers verwachten. Trouwens, nu het web zo’n belangrijk onderdeel van onze informatie-voorziening is geworden, mag geen enkele website-eigenaar zijn of haar gebruikers dwingen om een bepaalde browser te gebruiken! Sterker nog, een browser is zo’n belangrijk stuk gereedschap geworden dat iedereen er verstandig aan doet om eens uit te zoeken welke naadloos aansluit bij zijn of haar persoonlijke werkwijze. Ik steun dan ook van harte het Anybrowser initiatief [8]. Uiteraard met één beperking, want ook browserfabrikanten willen wel eens zeer eigenwijs zijn. Onder Anybrowser versta ik dan ook een browser die zich houdt aan de html- en css-standaarden die zijn vastgelegd door het W3C [9]. Het W3C is opgericht door de bedenker van het wereldwijde web -in 1989 om precies te zijn-, namelijk Tim Berners-Lee. Wat mij betreft heeft het W3C daarmee het volste recht om van standaarden te spreken.

Tot slot
Mogelijk dat het bovenstaande relaas een aantal van u de ogen opent. Zelf ben ik al anderhalf jaar met dit thema bezig, voornamelijk omdat het huidige internet naar mijn gevoel verandert in een pretparadijs waarin slechts één browser wordt ondersteund. Ik hoef u vast niet te vertellen welke dat is. Nu heb ik helemaal niets tegen amusement, zolang ik met mijn browser maar bij de serieuze informatie kan. Kortom, eigenaren van webwinkels, publieke diensten of verstrekkers van informatie doen er goed aan om vanaf nu te gaan ontwikkelen zoals het hoort. Dus geen verplichte browser, Javascript, ActiveX en frames en stop met het misbruik van tabellen! Veel surfplezier …

[1] Het Lab, PC-Active juni 2002 (149), pag. 44-46
[2] http://www.mailfabriek.nl
[3] http://www.e-profile.nl
[4] http://www.vandekamer.com
—- armorica (misschien al http://www.armorica.tk)
[5] http://idefix.net/~koos/homeserver.html
[6] http://www.overstapactie.nl
[7] http://www.useit.com/alertbox/20020303.html
[8] http://www.anybrowser.org/campaign/
[9] http://www.w3.org/TR/#Recommendations

Sunday, February 2, 2014
 |  reblogged
PS
nice pictures!

myampgoesto11:

Paintings by Lia Melia

Tagged ART | image |

Sunday, February 2, 2014
 | reblogged
5 notes | 
P

chess is fun!

(Source: flakorocker)

Tagged chess | image |

Monday, January 27, 2014
 |  reblogged
PS
Tagged ART | building | Architecture |
page 1/35